شهراستانبول دارای تابستان هایی گرم و مرطوب و زمستان هایی سرد ، بارانی و برفی است

به طوریکه می توانید در اواخر بهار یا اوایل پاییزاز روزهای آفتابی و هوای گرم لذتکافی برده ولی اواسط تابستان، هوا بسیار گرم و شرجی  میشود.

آب و هوا استانبول